「SORANO HOTEL→羽田空港」空港バスの時刻表です。

SORANO HOTEL → 羽田空港

料金:大人1800小人900所要時間:約100分〜110

時間 平日
10
 • 
 • 00 
 • 
11
 • 
 • 00 
 • 
12
 • 
 • 00 
 • 
14
 • 
 • 00 
 • 
16
 • 
 • 45 
 • 
 • 注:第2ターミナル、第1ターミナル、第3ターミナルの順に停車します
時間 土曜
10
 • 
 • 00 
 • 
11
 • 
 • 00 
 • 
12
 • 
 • 00 
 • 
14
 • 
 • 00 
 • 
16
 • 
 • 45 
 • 
 • 注:第2ターミナル、第1ターミナル、第3ターミナルの順に停車します
時間 休日
10
 • 
 • 00 
 • 
11
 • 
 • 00 
 • 
12
 • 
 • 00 
 • 
14
 • 
 • 00 
 • 
16
 • 
 • 45 
 • 
 • 注:第2ターミナル、第1ターミナル、第3ターミナルの順に停車します